CONSILIUL CONSULTATIV AL CULTELOR REAFIRMĂ IMPORTANȚA OREI DE RELIGIE PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR ȘI TINERILOR

Consiliul Consultativ al Cultelor a subliniat importanţa orei de Religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor

APELUL CONSILIULUI CONSULTATIV AL CULTELOR
DIN ROMÂNIA CU PRIVIRE LA IMPORTANȚA OREI DE RELIGIE PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR ȘI TINERILOR

LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ

1. Religia constituie parte integrantă şi definitorie a culturii europene.
Fără cunoştinţele referitoare la aceasta, nu putem înţelege istoria şi cultura acestui continent. De aceea, în aproape toate ţările europene, Religia se predă în cadrul sistemului de învăţământ public.

2. Copiii și tinerii au dreptul constituțional de a participa la orele de Religie, drept redobândit prin jertfa tinerilor care au mărturisit în decembrie 1989 că „există Dumnezeu”, prin aceasta, revenindu-se la tradiţia sănătoasă a poporului român, eminamente religios.

3. Religia este lumină pentru înțelegerea universului şi a vieții, ca dar al lui Dumnezeu, pentru a promova valorile familiei, ospitalităţii, dreptăţii, păcii, solidarităţii, înţelegerii și comuniunii între oameni.

4. Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Biserica, Școala și Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori efemere, şi le formează personalitatea, învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor.

5. Valorile oferite de educaţia religioasă sunt reper spiritual esențial şi liant existențial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare.

6. Predarea Religiei în Şcoală are valențe educaționale profunde, prin rolul ei formativ în viața copiilor și a tinerilor, demonstrat şi de studiile educaţionale şi sociologice în domeniu. Ora de Religie contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, întrucât propune modele viabile de bunătate, sfințenie și conviețuire umană.

7. Educaţia religioasă contribuie la depășirea ignoranței religioase, care poate favoriza atitudini ideologice de intoleranţă.

8. Ora de Religie contribuie la formarea şi cultivarea unei conştiințe vii şi mărturisitoare a valorii eterne a persoanei umane şi la promovarea demnității acesteia în familie şi în societate.

9. Întrucât libertatea reprezintă un mare Dar oferit de Dumnezeu omului, educația religioasă trebuie asumată în mod liber, conform dorinţei părinţilor şi a copiilor. Libertatea însă nu este indiferență spirituală, ci capacitatea omului de a alege valori spirituale, care îmbogăţesc viaţa persoanei şi a comunităţii umane.

10. Cultele doresc o cooperare mai strânsă cu Statul în promovarea unei educații integrale, care uneşte viaţa spirituală profundă cu informarea ştiinţifică bogată, deoarece deficitul de spiritualitate sau de sens existenţial al societăţii tehniciste de astăzi are consecinţe negative pentru orientarea tinerilor în societate.

București – 28 februarie 2015

CONSILIUL CONSULTATIV AL CULTELOR
SOLICITARE CĂTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită Parlamentului României ca, în adoptarea prevederilor legale care urmează, să pună în aplicare Decizia Curţii Constituţionale nr. 669/2014 şi să completeze art. 18 alin. 2 teza I din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, să aibă în vedere şi următoarea propunere:

Art. 18 alin. 2 teza I (Legea Educației Naționale):

“Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa ora de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor; schimbarea acestei opţiuni sau retragerea se face tot prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.”

MOTIVARE: Prin această formulare, va fi respectată decizia Curţii Constituţionale a României şi va fi facilitată înscrierea pentru participarea elevilor la ora de Religie, întrucât:

– participarea elevului la ora de Religie se face în urma exprimării dorinţei persoanei îndreptăţite legal, conform libertăţii de conştiinţă;

– se ţine cont de caracterul de disciplină aflată în trunchiul comun al orei de Religie;

– pentru părinţi, se evită obstacolele birocratice şi umilitoare, precum reînscrierea anuală sau pe cicluri de învăţământ;

– în plan administrativ, şcolile nu mai trebuie să gestioneze, anual sau pe cicluri de învăţământ, aproape două milioane de cereri de înscriere.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizaţie de natură etică, socială, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică şi non-profit, formată din:

– Biserica Ortodoxă Română

– Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara,

– Biserica Romano-Catolică,

– Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică,

– Arhiepiscopia Bisericii Armene

– Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România,

– Biserica Reformată din România,

– Biserica Evanghelică C.A. din România,

– Biserica Evanghelică Lutherană din România,

– Biserica Unitariană din Transilvania,

– Biserica Creştină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România,

– Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul mozaic,

– Cultul Musulman din România.

Potrivit prevederilor Statutului Consiliului Consultativ al Cultelor din România, începând cu 1 martie 2015, preşedinţia Consiliului va fi preluată pentru o perioadă de un an de către Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică).

Consiliul Consultativ al Cultelor s-a reunit in ziua de 28 februarie 2015

Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală în ziua de 28 februarie 2015 sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti (potrivit Statutului care prevede preşedinţia prin rotaţie), Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act de motivarea deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 privitoare la statutul orei de Religie publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2015 şi a constatat următoarele:

Curtea Constituţională a menţinut statutul orei de Religie ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun, aflată în planul-cadru de învăţământ şi în oferta educaţională a şcolii.

Curtea Constituţională a modificat un singur aspect referitor la procedura de participare a elevului la ora de Religie, şi anume ca aceasta să fie posibilă
pe baza unei cereri de înscriere.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România a constatat că decizia Curţii Constituţionale a valorificat următoarele principii:

– statutul constituţional particular al învăţământului religios, organizat şi garantat în şcolile de stat, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult
(art. 32 alin. 7 din Constituţia României)

– dreptul părinţilor şi tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori, a căror răspundere le revine
(art. 29 alin. 6 din Constituţia României)

– importanţa libertăţii de religie şi conştiinţă, care implică în mod necesar iniţiativa proprie a persoanei în toate problemele care privesc religia şi conştiinţa (pct. 19 al motivării deciziei Curţii Constituţionale nr. 669/2014, în interpretarea art. 29 alin 1 din Constituţie)

Pornind de la convingerea comună că ora de Religie promovează valorile spirituale perene şi comportamentul uman paşnic şi responsabil în familie şi societate, Consiliul Consultativ al Cultelor din România a adoptat apelul comun intitulat LUMINĂ PENTRU VIAŢĂ – Importanţa orei de Religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor

SET DE CRITERII (SPECIFICE CULTELOR) INCLUSE ÎN PROCEDURA DE EVALUARE A MANUALELOR DE RELIGIE

Setul de criterii (specifice cultelor) poate fi downloadat AICI

În baza prevederilor cuprinse în Fişa-Tip de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare prevăzută în Anexa nr.3 la Ordinul MEN nr.5559/2013 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar, au fost elaborate de către reprezentanții Cultelor, următoarele precizări referitoare la criteriile de evaluare a manualelor de Religie care care vor fi elaborate pentru următoarele Culte:

Religie – Cultul adventist
Religie – Cultul baptist
Religie – Cultul evanghelic
Religie – Cultul greco-catolic
Religie – Cultul ortodox
Religie – Cultul ortodox ucrainean
Religie – Cultul penticostal
Religie – Cultul romano-catolic de limbă română
Religie – Cultul romano-catolic de limbă maghiară
Religie – Cultul reformat
Religie – Cultul unitarian

Autorii vor ține cont de aceste criterii în procesul de redactare a manualelor de Religie.

6 thoughts on “CONSILIUL CONSULTATIV AL CULTELOR REAFIRMĂ IMPORTANȚA OREI DE RELIGIE PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR ȘI TINERILOR”

 • E foarte bine că se face religie în școli dar pun o întrebare. Ce fel de religie creștină se va preda??? ortodoxă, catolică, protestantă sau iudaică?!? Ar fi bine ca toate confesiunile să ajungă la un sens comun în ceea ce se va preda dar m-aș mira. Nu cumva la acea oră de religie vom împărți copiii unei școli pe confesiuni?!? De 2000 de ani, CREȘTINII n-au ajuns niciodată la un numitor comun cu privință la ce scrie Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu.

  Ce vrem noi să-i învățăm pe copiii acestei țări la ora de religie?!?
  Că nici până astăzi n-au fost expliciți cu această problemă, s-a tot bătut apa în piuă cu ora de religie. De acord, sunt foarte de acord cu asta dar rămâne totuși întrebarea:
  CE SE VA PREDA LA ORA DE RELIGIE?!?

  • Florin Ioan, am ținut cont de întrebarea dumitale și am mai adăugat câteva informații utile.

   Am înțeles că Ministerul Educației Naționale
   a aprobat manuale de Religie elaborate pentru 11 culte creștine autorizate și recunoscute prin lege în România.
   La întrebarea CE SE VA PREDA LA ORA DE RELIGIE?
   ai răspuns foarte bine chiar dumneata (fără să vrei) tot printr-o întrebare: “Nu cumva la acea oră de religie vom împărți copiii unei școli pe confesiuni?!?” DA, AȘA ESTE CUM FOARTE BINE AI SPUS!!! Copiii (elevii) școlilor vor fi împărțiți pe confesiuni și se va preda Religia în funcție de credința fiecăruia dar am auzit (sper că am auzit bine) că trebuie îndeplinită o singură condiție: un profesor de Religie poate fi angajat să predea unor elevi aflați într-o minoritate religioasă, DOAR DACĂ ÎN ȘCOALĂ/LICEU EXISTĂ CEL PUȚIN 3 ELEVI DE ACEEAȘI CONFESIUNE (sau foarte apropiați din punct de vedere al doctrinei teologice). Deocamdată, n-am găsit nicăieri informații despre această condiție dar dacă voi găsi, voi reveni cu detalii concrete.

   Pe linkul de mai jos, se pot vizualiza criteriile (specifice cultelor) incluse în procedura de evaluare a manualelor școlare de religie:

   https://www.tomthecat.ro/wp-content/uploads/2015/03/Criterii-specifice-cultelor-incluse-in-procedura-de-evaluare-a-manualelor-de-religie.pdf

 • Pentru orele de religie, aferente copiilor creștini din toate cultele, s-ar putea concepe niște cursuri care să aibă obligatoriu în vedere studiul Bibliei, repet, numai studiul Bibliei, fără adaosuri la religia creștină efectuate de diverse personalități în decursul istoriei, care au dus la căderea în ritual.

  • Dragă Jean, în opinia mea, nu se va ajunge niciodată la o înțelegere cu privire la problema ridicată de dumneata. Sfidând ca întotdeauna litera și spiritul Evangheliei, preoții ortodocși vor insista să-i învețe pe copiii și tinerii din școli că Maria (mama Domnului Iisus Hristos) este “comântuitoare” și alte aberații nebiblice. De asemenea, preoții ortodocși vor insista în multe alte EREZII (tocmai dânșii care acuză protestanții de “erezie”) și vor învăța copiii din școli că este recomandat (de Biserica Ortodoxă inventatoare de erezii și generatoare de idolatrie) ca în loc să apeleze doar la Domnul Iisus Hristos SINGURUL MIJLOCITOR (așa cum scrie în Biblie la 1 Timotei 2:5-6) să se roage mai bine la Maria (mama Domnului Iisus) sau eventual la “Ștefan Cel Mare și Sfânt” (de ce nu?!?) canonizat aiurea de Biserica Ortodoxă Română în ciuda vieții sale personale controversate desfrânate și necurate. Nu contestă nimeni că Ștefan Cel Mare a fost un patriot, un luptător, un apărător curajos al hotarelor țării, un stăvilitor al hoardelor tătare și otomane. Dar asta nu înseamnă să facem abstracție de viața lui personală imorală, asta nu înseamnă să ignorăm faptul că și Ștefan Cel Mare a fost un om păcătos, supus slăbiciunii, asta nu înseamnă să-l canonizăm, să-l declarăm “sfânt”, să-i facem icoană, să-i pupăm icoana, să-l idolatrizăm ba chiar să ne mai și rugăm la dânsul ca să pună “o vorbă bună” la Dumnezeu pentru noi!!!!!! Culmea culmilor și erezia ereziilor!!!!!! Acest lucru NU ESTE PERMIS de Cuvântul Domnului care spune foarte clar:

   „au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o ICOANĂ care seamănă cu omul muritor” […] „au schimbat în minciună Adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci, amin!”. De aceea, Biblia spune că „fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate”

   (Romani capitolul 8 – Biblia Cornilescu traducerea din 1924)

   „au mutat mărirea lui Dumnezeu, Celui nestricăcios, întru asemănarea CHIPULUI omului celui stricăcios […] au mutat Adevărul lui Dumnezeu întru minciună și au cinstit și au slujit făpturii mai vârtos decât Făcătoriului, Cel ce easte binecuvântat în veaci, amin!” De aceea, Biblia spune că „precum nu au adeverit a avea pre Dumnezeu în cunoștință, i-au dat pre ei Dumnezeu întru minte nepricepută”

   (Romani capitolul 8 – Biblia Ortodoxă traducerea din 2008)

   Ar fi o idee foarte bună ca să se pună bazele unei programe școlare bazate EXCLUSIV pe învățătura Bibliei dar eu, unul, sunt foarte sceptic cu privire la atingerea acestui obiectiv esențial. Vor sări ca arși ortodocșii și catolicii!!! Vor spune că “noi avem tradiția” sau vor spune “avem legea noastră” și vor sfida în continuare Cuvântul Sfânt al Domnului care va fi dat la o parte și înlocuit (așa cum s-a întâmplat mereu în ultimele veacuri) de tradițiile, obiceiurile și datinile ortodoxe nescripturale.

   Fie ca bunul Dumnezeu să aibă milă de această țară!
   Fie ca Domnul să deschidă inimile și mințile românilor ca să ajungă la cunoștința Adevărului Bibliei și să renunțe la învățăturile străine de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos! Amin!

 • Cred că așa cum a mai fost spus mai devreme, dacă se va preda religia ortodoxă, nu este bine deloc pentru că ortodocșii vor susține ideea lor cu tradiții și sfinți care nu sunt biblice! Sfântul e unul singur adică Iisus – Fiul lui Dumnezeu, nu toți sfinții canonizați de biserica ortodoxă!

  Doamne, ai milă!

  • John, preoții ortodocși vor veni întotdeauna cu retorica lor specifică, vor avansa idei de genul “cine nu e ortodox, nu e român” sau “românii sunt ortodocși nu de ieri, de azi, ci de 2000 de ani” sau alte asemenea teze fundamentaliste lansate de talibanii ultraortodocși (mulți dintre ei, foști legionari în perioada interbelică).

   Ortodocșii nu înțeleg că a merge pe Calea lui Hristos înseamnă să ai o credință VIE, nu o formă de evlavie lipsită de puterea lui Dumnezeu. Credința NU este o religie ci este O RELAȚIE. Adevăratul creștin are O RELAȚIE PERSONALĂ cu Domnul Iisus Hristos iar viața de credință este o viață TRĂITĂ ZI DE ZI, nu doar de Paște și de Crăciun, nu doar duminica sau la unele sărbători când sunt plimbate de colo-colo moaștele (aducătoare de noroc pentru câștiguri la loto).

   Ai spus foarte bine DOAMNE, AI MILĂ! Aș mai completa, DOAMNE, AI MILĂ DE ACEST POPOR ROMÂN AȘA ZIS CREȘTIN ÎNCHIPUIT!

   Îți mulțumesc mult pentru comentariu și te mai aștept cu drag pe blogul meu! Nu uita că întotdeauna ești binevenit!

   Fii binecuvântat împreună cu toți cei dragi!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOM THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament!

Blogul lui Tom the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului!

error: Content is protected !!
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
PlayPause
previous arrow
next arrow